1. Algemeen

  Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Labo Iliano en Labo Medische Biologie met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Schouteerpark 15.

  Deze website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u, hierna genoemd ‘de gebruiker’, de gebruiksvoorwaarden.

  De informatie die de gebruiker vindt op deze website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze website heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden.

  Labo Iliano en Labo Medische Biologie is gerechtigd om de informatie op deze website op ieder moment naar eigen inzichten aan te passen zonder dat van dergelijke aanpassingen noodzakerlijkerwijze melding wordt gemaakt.

  Labo Iliano en Labo Medische Biologie doet haar best om ervoor te zorgen dat de door haar weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en up to date mogelijk is. Labo Iliano en Labo Medische Biologie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie.

  Mocht weergegeven informatie echter fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op onze website mag verwachten, ontbreken dan engageert Labo Iliano en Labo Medische Biologie zich ertoe om dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat zij van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen u dan ook uit om alle mogelijke opmerkingen via e-mail door te geven aan onze webmaster.

 2. Onderbrekingen – Compatibiliteit

  Labo Iliano en Labo Medische Biologie doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van deze website, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van onderbrekingen.

  Labo Iliano en Labo Medische Biologie biedt geen garantie betreffende de compabiliteit van de files die zich op de website bevinden met de infrastructuur van de gebruiker. De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij over de geschikte IT-apparatuur en de nodige software, inclusief beveiligingssoftware (bv. fire-wall, antivirus,…) beschikt.

 3. Intellectuele eigendomsrechten

  De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Labo Iliano en Labo Medische Biologie of haar partners, zoals weergegeven op de website. De teksten, tekeningen, foto’s, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek, dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van Labo Iliano en Labo Medische Biologie, tenzij dat volgens de bepalingen van de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. De gebruiker heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring.

 4. Links naar websites beheerd door derden

  Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend op deze website geplaatst ter informatie van de gebruiker. Labo Iliano en Labo Medische Biologie geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg ook niet verantwoordelijk worden gesteld. Een link naar de website van een derde betekent niet dat Labo Iliano en Labo Medische Biologie met deze samenwerkingsakkoorden heeft afgesloten of dat Labo Iliano en Labo Medische Biologie de informatie op dergelijke websites goedkeurt.

 5. Niet-toegestaan gebruik van de website

  De gebruiker van deze website verbindt er zich o.m. toe:

  • de informatie op deze website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, gewijzigd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.

   Labo Iliano en Labo Medische Biologie behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

 6. Cookies

  Soms zal deze website gebruik maken van zogenaamde “cookies”, dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn browser zodanig te configureren dat deze hem waarschuwt telkens wanneer cookies worden aangemaakt, of deze de aanmaak van cookies verhindert.

 7. Persoonsgegevens

  De gebruiker kan deze website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten zonder dat hij/zij daarvoor persoonlijke gegevens moet verstrekken.

  Enkel voor het gebruik van bepaalde diensten op deze website dienen persoonsgegevens meegedeeld te worden. Telkens wanneer de gebruiker persoonsgegevens verstrekt zal Labo Iliano en Labo Medische Biologie deze behandelen in overeenstemming met het hierna beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

  De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Labo Iliano en Labo Medische Biologie verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met de gebruiker in conact te kunnen treden en om hem/haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Labo Iliano en Labo Medische Biologie verstrekt in de regel geen van deze persoonslijke functie. Labo Iliano en Labo Medische Biologie verstrekt in de regel geen van deze persoonlijke gegevens aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderljke geval dat Labo Iliano en Labo Medische Biologie persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waarmee ze samenwerkt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming gevraagd van de gebruiker. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan Labo Iliano en Labo Medische Biologie de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

  De gebruiker heeft het recht de gegevens die Labo Iliano en Labo Medische Biologie geregistreerd heeft in te kijken en eventueel te corrigeren. Bovendien kan hij op elk moment vragen dat zijn persoonsgegevens uit het bestand van Labo Iliano en Labo Medische Biologie verwijderd worden via deze pagina.

 8. Paswoorden

  Het is mogelijk dat de gebruiker een paswoord nodig heeft om de toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website. In dergelijk geval is de toegang tot deze delen zonder paswoord strikt verboden. Indien de gebruiker dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door de gebruiker te zijn verricht. Labo Iliano en Labo Medische Biologie kan, als de veiligheid van de website in gevaar is, het paswoord van de gebruiker annuleren.

 9. Aansprakelijkheid

  Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout en oorzakelijk verband met eventuele daaruit ontstane schade kan Labo Iliano en Labo Medische Biologie niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.

  Labo Iliano en Labo Medische Biologie kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker.

  Labo Iliano en Labo Medische Biologie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen.

 10. Toepasselijke wetgeving

  Deze website wordt beheerst door het Belgische recht en de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig dispuut dat zou ontstaan in verband met deze website.

RESULTATEN ONLINE (artsen)

Artsen kunnen via deze link de laboresultaten raadplegen, aanvragen en bij-aanvragen invoeren.

AGENDA BLOEDAFNAME en COVID PCR Test

Maak zelf online je afspraak voor een bloedafname of covid test in het labo. Of bekijk de contactgegevens voor een telefonische reservatie.

MILIEU

Niet op zoek naar het medisch labo? Hier vind je het startpunt voor alle info over milieuanalysen.

LABO MEDISCHE BIOLOGIE 

Schouteerpark 15

9070 Destelbergen

medisch@laboiliano.be

LABO ILIANO (Milieu)

Schouteerpark 15

9070 Destelbergen

info@laboiliano.be

© Copyright 2017 Labo Medische Biologie & Labo Iliano.

Disclaimer.